Mahakal Bhasma Arti

Enjoy Lord Shiva’s bhasma arti at Mahakaleshwar temple, Ujjain.