No Image

Shantakaram Bhujagshayanam – Lord Vishnu Mantra

April 26, 2016 Ritu 0

Importance of Lord Vishnu’s mantra is detailed below. SHAANTAAKAARAM BHUJAGASHAYANAM PADMANAABHAM SURESHAM VISHWAADHAARAM GAGANASADRASHAM MEGHAVARNAM SHUBHAANGAM. LAKSHMIKAANTAM KAMALANAYANAM YOGIBHIRDHYAANAGAMYAM VANDE VISHNUM BHAVABHAYAHARAM SARVALOKAIKANAATHAM MEANING I […]