108 names of Lord Ganesha

Lord Ganesha

Lord Ganesha holds a special place in hindu rituals. No puja is considered complete if it is not started with worshipping Ganesha.

Here are 108 names of Lord Ganesha.
 1. Akhurath
 2. Alampata
 3. Amit
 4. Anantachidrupamayam
 5. Avaneesh
 6. Avighna
 7. Balaganapati
 8. Bhalchandra
 9. Bheema
 10. Bhupati
 11. Bhuvanpati
 12. Buddhinath
 13. Buddhipriya
 14. Buddhividhata
 15. Chaturbhuj
 16. Devadeva
 17. Devantakanashakarin
 18. Devavrata
 19. Devendrashika
 20. Dharmik
 21. Dhoomravarna
 22. Durja
 23. Dvaimatura
 24. Ekaakshara
 25. Ekadanta
 26. Ekadrishta
 27. Eshanputra
 28. Gadadhara
 29. Gajakarna
 30. Gajanana
 31. Gajananeti
 32. Gajavakra
 33. Gajavaktra
 34. Ganadhakshya
 35. Ganadhyakshina
 36. Ganapati
 37. Gaurisuta
 38. Gunina
 39. Haridra
 40. Heramba
 41. Kapila
 42. Kaveesha
 43. Kriti
 44. Kripalu
 45. Krishapingaksha
 46. Kshamkaram
 47. Kshipra
 48. Lambakarna
 49. Lambodara
 50. Mahabala
 51. Mahaganapati
 52. Maheshwaram
 53. Mangalamurti
 54. Manomay
 55. Mrityuanjaya
 56. Mundakarama
 57. Muktidaya
 58. Musikvahana
 59. Nadapratithishta
 60. Namasthetu
 61. Nandana
 62. Nideeshwaram
 63. Omkara
 64. Pitambara
 65. Pramoda
 66. Prathameshwara
 67. Purush
 68. Rakta
 69. Rudrapriya
 70. Sarvadevatman
 71. Sarvasiddhanta
 72. Sarvatman
 73. Hambhavi
 74. Shashivarnam
 75. Shoorpakarna
 76. Shuban
 77. Shubhagunakanan
 78. Shweta
 79. Siddhidhata
 80. Siddhipriya
 81. Skandapurvaja
 82. Sumukha
 83. Sureshwaram
 84. Swaroop
 85. Tarun
 86. Uddanda
 87. Umaputra
 88. Vakratunda
 89. Varaganapati
 90. Varaprada
 91. Varadavinayaka
 92. Veeraganapati
 93. Vidyavaridhi
 94. Vighnahara
 95. Vignaharta
 96. Vighnaraja
 97. Vighnarajendra
 98. Vighnavinashanaya
 99. Vigneshwara
 100. Vikat
 101. Vinayaka
 102. Vishwamukha,
 103. Vishwaraja,
 104. Yagnakaya,
 105. Yashaskaram,
 106. Yashvasin,
 107. Yogadhipa
 108. Siddhivinayaka.